umenie

 • Špecifická ľudská činnosť (antropologicky, nie len činnosť jednotlivca), tvorba, ktorej výsledkom je napodobovanie prírody a vyjadrovanie obsahov ľudského vedomia v zmyslovo vnímateľných obrazoch zložených zo znakov. Rozvinula sa spolu s rozvojom homo sapiens sapiens.
 • Súhrn všetkých artefaktov, ktoré spoločenstvo uznáva za umelecké diela, ako aj činností vedúci k ich vzniku. V prípade, ak sa k umeniu pričlenia aj inštitúcie zabezpečujúce jeho vznik a existenciu, hovoríme o –> umeleckej kultúre.
 • Taký istý súhrn v určitom umeleckom druhu – vtedy sa termín umenie rezervuje na označenie konkrétneho umeleckého druhu. Vyčlenenie umenia ako samostatnej zložky kultúry vo všetkých troch významoch je európskym konceptom posledných piatich storočí v v iných kultúrnych okruhoch sa nevyskytuje.

–> klasifikácia umení

umenie (terminológia)

 • ars – antický rímsky termín na označenie ľudskej zručnosti vo vytváraní vecí či v organizácii spoločnosti, podmienkou bolo nasledovanie určitých pravidiel,
 • ars – stredoveký termín na označenie slobodných umení,
 • art, arte – moderný termín vo viacerých románskych a germánskych jazykoch, pochádza zo starogermánskych, starofrancúzskych a latinských slov art-, ars-, armas (= ramená), arma (= zbraň), ars (= zručnosť), sanskritského rtih (= spôsob),
 • chudožestvo – moderný ruský termín, súvisí so slovami chudožnyj (= skúsený, zbehlý), staroruského chudogъ,chždogъ (= zručný, skúsený) a z gótskeho handags (= obratný, šikovný), handus (= ruka), handugs (= múdry), dnes je ich význam veľmi blízko termínu krásne umenia,
 • iskusstvo – moderný ruský termín, pochádza zo staroruského kusъ, zo staroslovanského kusiti a z gótskeho kausjan (= skúšať),
 • die Kunst, konst – moderné termíny germánskych jazykov, pochádzajú z können (= môcť), Kenntnis (= vedomosť, znalosť), dnes je ich význam veľmi blízko termínu krásne umenia.
 • músiké – antický grécky termín na označenie ľudských činností ochraňovaných múzami,
 • poiésis – antický grécky termín na označenie tvorby pochádzajúcej z nadprirodzeného nadšenia, z inšpirácie,
 • sztuka – moderný poľský termín, súvisí so slovami sztuka (= kus), pochádzajúci z nemeckého die Stück (= brvno, klada), dnes je jeho význam veľmi blízko termínu krásne umenia,
 • taide – fínsky termín pre umenie, pochádza z taitaa (= zvládať) a je blízky termínu krásne umenia,
 • techné, tekhne – antický grécky termín na označenie ľudskej zručnosti vo vytváraní vecí či v organizácii spoločnosti, podmienkou bolo nasledovanie určitých pravidiel, pochádza zo sanskritského taksan (= tesár),
 • umenie, umění, umetnost, umjetnost, umiejętność  – moderné slovanské termíny, ktoré majú koreň v staroslovanských a litovských slovách umъ, aumenis, omenis (= pamäť, povedomie, cit, ale môže znamenať aj stav bdenia), spája sa s termínom um, rozum, rozumieť (= aj vyznať sa v niečom), umnice (= logika), dnes je ich význam veľmi blízky termínu krásne umenia.

–> krásne umenia, –> slobodné umenia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.