Ž

žalostný Výrazová kategória. Úbohý, biedny, poľutovaniahodný, bolestný, smutný. Oproti elegickému je zničujúcejší a beznádejnejší.

žart Krátka humorná situácia. –> humor

Ždanov, Andrej Alexandrovič (1896-1948) Sovietsky politik. Požadoval rozvoj stranícky orientovanej umeleckej tvorby. Presadzoval koncepciu umelca ako –> inžiniera ľudských duší. Hlavné diela s estetickými myšlienkami – Reč na Pervom vsesojuznom sjezde sovetskich pisatelej 17 avgusta 1934 (1934, Prejav na Prvom všezväzovom zjazde sovietskych spisovateľov 17. augusta 1934), Postanovlenije Orgbjuro CK VKP(b) O žurnalach „Zvezda“ i „Leningrad“ 14 avgusta 1947 g. (1947, Rezolúcia Organizačného výboru ÚV VKS(b) O časopisoch „Hviezda“ a „Leningrad“ 14. augusta 1947).

ženská estetika 1. Uplatňovanie feminínneho pohľadu na estetické fenomény a na umenie a feminínneho prístupu k tvorbe estetických či umeleckých hodnôt. Prebiehajú diskusie o špecifickosti ženských prístupov. 2. Nepresné označenie pre prúd v estetickom myslení, ktorý rozvíjajú hlavne ženy-estetičky. Snažia sa o výber špecificky ženských tém a o budovanie takej estetickej teórie, ktorá by rešpektovala feminínny prístup. Niekedy sa označuje ako feministická estetika.

Žilka, Tibor (1939) Slovenský literárny vedec. Venuje sa analýze umeleckého štýlu a analýzam umeleckého diela v postmoderne. Hlavné estetické diela – Poétikai szótár (1977, Poetický slovník), Postmoderná sémiotika textu (2000), Vademecum poetiky (2006), hlavné diela s estetickými myšlienkami – A stílus hírértéke (1973, Informačná hodnota štýlu), Téma a štýl v postmoderne (1991), Modernismus und Postmoderniszmus (1995, Modernizmus a postmodernizmus), Text a posttext (1995).

Žilková, Marta (1942) Slovenská estetička. Venuje sa umeleckej tvorbe v masmédiách a estetickej výchove. Hlavné estetické diela – Praktická estetika (s kolektívom, 2001), Intertextuálne a intermediálne interpretácie (2012),  hlavné diela s estetickými myšlienkami – Dieťa v kontexte postmoderny (1999), Výhry a prehry mediálnej tvorby (2004).

životný štýl Výber určitého spôsobu uspokojovania potrieb človeka a spôsob, akým si človek usporiadal svoj každodenný život. Závisí od hodnotovej hierarchie človeka, od podmienok, v ktorých človek žije a od životného prostredia. Často sa líši v rôznych oblastiach života človeka – pracovný štýl, štýl komunikácie, štýl uspokojovania kultúrnych potrieb, štýl životosprávy, štýl jazykového vyjadrovania a pod. Tvorba alebo recepcia estetických hodnôt je väčšinou súčasťou životného štýlu, recepcia umeleckých diel nie vždy.