O slovníku

Obsah

 • Slovník estetiky ako vednej disciplíny.
 • Cca 1 500 hesiel.
 • Personálne heslá tvoria cca 25% zo všetkých hesiel.

 Adresáti

 • Estetici, filozofi, kulturológovia a odborníci v ďalších humanitných vedách.
 • Laici zaujímajúci sa o umenie.
 • Umelecký biznis a priemysel, médiá.

Vecné heslá

 • Termíny, s ktorými pracuje estetika.

Heslá osobností

 • Osobností, ktoré vytvorili explicitnú estetickú teóriu.
 • Nie sú tu teoretici ani umelci, ktorých estetika je implicitne zahrnutá v ich výrokoch alebo v umeleckých programoch.
 • Zo zahraničných estetikov je tu viac osobností z českej, nemeckej, ruskej, americkej francúzskej estetiky, pretože tieto krajiny ovplyvnili estetiku na Slovensku viac ako iné.
 • Zo slovenských estetikov sú tu aj osobnosti, ktoré sa venovali estetike okrajovo. Zostalo však zachované kritérium explicitného estetického myslenia.
 • V heslách sú hlavné diela jednotlivých teoretikov s rokom prvého vydania. Dva dátumy znamenajú rok vytvorenia a rok prvého vydania diela po smrti autora.
 • Pri viacerých žijúcich estetikoch sa zatiaľ nepodarilo zistiť rok narodenia.

Čo tu nie je

Nie sú tu:

 • Heslá o umeleckých štýloch ani slohoch (napr. surrealizmus).
 • Heslá o jednotlivých umeleckých dielach ani žánroch (napr. zátišie).

Postupne pribudnú:

 • Heslá o jednotlivých estetických školách (napr. existencialistická estetika).
 • Heslá z estetickej výchovy.
 • Všetky ostatné heslá sa priebežne obnovujú a dopĺňajú.

Pôvod projektu

 • Tento internetový projekt je podstatným rozšírením, skvalitnením a kontinuálnou aktualizáciou Estetického slovníka, ktorý Erich Mistrík vydal vo vydavateľstve Iris v Bratislave v r. 2007.
 • Web vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0053/12 Filozofické poradenstvo ako forma praktickej filozofie. Slúžil ako podklad pre analýzu koncepcií, ktoré zdôvodňujú úlohu umenia v rozvoji človeka.
 • Aktuálny rozsah (január 2024) je cca 365 normostrán textu.

Estetická koncepcia

V pozadí hesiel je autorova osobná estetická koncepcia:

Axiologický, existencialistickýsemiotický prístup k estetickým a umeleckým fenoménom, ktoré autor zasadzuje do ich kultúrno-historického kontextu. Vníma zásadný existenčný význam umeleckých fenoménov a ich imaginatívneho sveta pre človeka v konkrétnej kultúrnej tradícii. V pozadí interpretácií estetických a umeleckých fenoménov sú teoretické zdroje a inšpirácie autora: axiologická teória Heinricha Rickerta a Vladimíra Brožíka, filozoficko-lingvistická koncepcia Ludwiga Wittgensteina, semiotická teória Charlesa K. Ogdena a Ivora Armstronga Richardsa, teória imaginácie Gastona Bachelarda, existencializmus Karla Jaspersa a evolučná estetika Ellen Dissanayakeovej.

Oponentky

Oponentské posudky prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc. z Prešovskej univerzity v Prešove (v roku 2007) a prof. PhDr. Evy Kapsovej, CSc. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (v roku 2013) pomohli výrazne skvalitniť slovník.

Comments are closed.