PS-PÚ

Pseudo-Dionýzios Areopagita (okolo 500) Neznámy sýrsky mních, teológ a filozof, pomenovaný podľa Dionýzia Areopagitu (postava z Nového Zákona a biskup?), ktorému pôvodne pripisovali jeho texty. Ako prvý prisúdil krásu Bohu a urobil z nej absolútnu vlastnosť totožnú s dobrom. Rozpracoval teóriu umeleckej tvorby ako tvorbu symbolov, ktoré slúžili na približovanie sa k Bohu. Hlavné diela s estetickými myšlienkami – Perí tés uránias hierarchiés (cca 500, O nebeskej hierarchii), Peri theión onomatón (cca 500, O božích menách).

Pseudo-Longinos –> Longinos

Pseudo-Plutarchos (2. alebo 3. st.) Neznámy rímsky teoretik. Venoval sa hudobnej teórii, zmyslu hudby a umenia v živote človeka, vzťahmi hudby a iných umení. Estetické dielo – Perí mousikés (prelom 2. a 3. st., O hudbe).

psychoanalytická interpretácia Jeden z druhov teoretickej interpretácie umeleckých artefaktov s pomocou teórií a kategórií psychoanalýzy. Zdôrazňuje úlohu umelca, resp. skrytých štruktúr kolektívneho nevedomia.

psychagogía Podľa antických Grékov usmerňovanie duše rétorikou, hudbou, tancom a pod. Z tejto predstavy sa vyvinula teória o výchovnom pôsobení umenia.

psychológia umenia Hraničná vedná disciplína, ktorá využíva pojmy a metódy psychológie, estetiky a teórie jednotlivých umení. Ciele jej výskumov využívajú všetky tieto vedné disciplíny. Analyzuje a interpretuje umenie z hľadiska psychologických poznatkov. Skúma umelecké fenomény z hľadiska psychických funkcií človeka, psychické procesy počas tvorby umeleckého diela a v estetickom vnímaní, skúma štruktúru umeleckého diela a vyjadrovacie prostriedky umenia z hľadiska ich pôsobenia na človeka. Niekedy sa za psychológiu umenia označuje –> psychologická estetika.

psychologická estetika Estetika, ktorá na analýzy estetična využíva psychologické metódy, kategórie a poznatky. Analyzuje premeny psychiky v estetických vzťahoch – najmä v umeleckej tvorbe a počas estetického vnímania. Vysoko preferuje experimentálne metódy, využíva však aj introspekciu, biografickú metódu, analýzu umeleckých sebareflexií a pod. Na rozdiel od širšie postavenej –> experimentálnej estetiky obmedzuje svoje metódy a poznatky na tie, ktoré jej poskytuje psychológia. Niekedy sa označuje za súčasť –> exaktnej estetiky. –> metódy estetiky

pulcher –> pulchrum

pulchritudo adhaerens –> podmienená krása

pulchritudo mundi –> krása vesmíru

pulchritudo vaga –> voľná krása

pulchrum (pulcher, pulchritudo) Stredoveký termín na označenie krásy formy. Na rozdiel od à decor nemusí nutne obsahovať primeranosť veci jej účelu, stačí, ak je vec pekne sformovaná. –> krása (terminológia)

pútavý Výrazová kategória. Označuje, že umelecké dielo recipienta zaujalo, že je schopné s určitou intenzitou pritiahnuť pozornosť recipienta. Pútavosť je predpokladom estetického vnímania, lebo bez tejto vlastnosti recipient nesústredí svoju pozornosť na vnímanie diela.