CH

chaotický Výrazová aj hodnotová kategória. Neusporiadaný, s vnútorným zmätkom. Chýbajú sceľujúce vzťahy.

Chomakov, Alexej S. (1804-1860) Ruský teológ a filozof. Vymedzil termín –> sobornosť. Umenie je podľa neho vyjadrením ducha na základe božskej lásky.

chronotop (= časopriestor) Termín estetiky M. M. Bachtina. Označuje historický čas a priestor, ako sú stelesnené v umeleckom diele. Tento fakt umožňuje študovať umelecké dielo s pomocou kategórií času a priestoru. Čas a priestor v umeleckom diele úplne splývajú a nemožno ich oddeliť. Chronotop, ktorý sa manifestuje v rôznych naratívnych formách, je podstatný pre určenie žánru literárneho diela.

Chvatík, Květoslav (1930) Česko-nemecký estetik a historik umenia. Venuje sa štrukturalistickej estetike. Hlavné estetické diela – Strukturalismus a avantgarda (1970, Štrukturalizmus a avantgarda), Tschechoslowakischer Strukturalismus (1981, Československý štrukturalizmus), Mensch und Struktur. Kapitel aus der neostrulturalen Ästhetik (1987, Človek a štruktúry: Kapitola z neoštrukturálnej estetiky), Strukturální estetika (1994, Štrukturálna estetika).

Chytry, Josef (1945) Kalifornský kultúrny historik. Rozvinul termín –> estetický štát a prišiel s termínom –> kytherika. Hlavné estetické dielo – The aesthetic state: A quest in modern German thought (1989, Estetický štát: Pátranie v modernom nemeckom myslení), Cytherica: Aesthetic-political essays in an aphrodisian key (2003, Kytherika: Esteticko-politické eseje podľa Afrodity).