metódy estetiky

Metódy analýzy a interpretácie estetických fenoménov, umeleckej tvorby a umeleckých diel s pomocou estetických kategórií.

V histórii estetiky je najviac rozšírená filozofická abstrakcia, v ktorej využíva najmä idealizáciu, konkretizáciu a typizáciu. Kvôli pretrvávajúcemu a prevažujúcemu využívaniu týchto metód dodnes v literatúre prevláda filozofická estetika.

Úzky vzťah k vedám o umení dlho poskytoval estetike dostatok dát pre jej reflexie, avšak blízkosť k filozofickým metódam sťažovala spracovanie týchto dát.

Komplikovaný vzťah k empirickým dátam riešila estetika rôznymi spôsobmi, najmä od 19. storočia sa snaží budovať vlastné experimenty, vlastné spôsoby zberu a analýzy empirických dát. Využila pritom najmä poučenie a spoluprácu s fyziológiou, psychológiou a sociológiou, neskôr s lingvistikou a matematikou, v súčasnosti sa prudko rozvíjajú výskumy s pomocou funkčnej magnetickej rezonancie pri mapovaní mozgu

Postupne sa rozvinula interdisciplinárna spolupráca estetiky, ktorá nahrádza obmedzenia jej vlastných, filozofizujúcich metód v zachytávaní analyzovanej reality. Pod vplyvom metód preberaných z iných vied vznikli v estetike celé školy a tendencie.

Estetika dnes využíva celú šírku metód:

  • filozofické metódy,
  • metódy umenovied (najmä historiografické, biografické, komparatívne, ikonografické),
  • metódy iných spoločenských vied (v prvom rade experimentálne metódy psychológie, semiotické metódy lingvistiky, empirické metódy pre zber dát v sociológii ),
  • metódy niektorých prírodných vied (najmä experimentálne metódy fyziológie, akustiky a optiky, medicíny).
  • matematické metódy (štatistické, kybernetické a algebraické).

Pomenovanie konkrétnej podoby estetiky sa niekedy mení podľa hlavných metód, ktoré daní myslitelia prevažne využívajú: –> analytická estetika, –> empirická estetika, –> exaktná estetika, –> experimentálna estetika, –> filozofická estetika, –> hermeneutická estetika, –> informačná estetika, –> lingvistická estetika, –> matematická estetika, –> morfologická estetika, –> neuroestetika, –> porovnávacia estetika, –> psychologická estetika, –> semiotická estetika, –> sociologická estetika, –> štrukturálna estetika, –> estetika zdola, –> estetika zhora.