J

Jakobson, Roman Osipovič (1896-1982) Rusko-česko-americký lingvista a estetik. Analyzoval znakovú štruktúru umeleckého diela. Rozpracoval termín à poetická funkcia. Hlavné diela s estetickými myšlienkami –  Novejšaja russkaja poezija (1921, Najnovšia ruská poézia), O češskom stiche preimusčestvenno v sopostavleniji s russkim(1923, O českom verši zvlášť v porovnaní s ruským), Staročeský verš (1934, Staročeský verš), Poetyka w świetle językoznawstwa (1960, Poetika z pohľadu lingvistiky), Fundamentals of language (1956, Základy jazyka), článok Co je poezie (1934, Čo je poézia).

Jakubovská, Viera (1965) Slovenská estetička a teoretička umenia. Zaoberá sa dejinami estetiky. Hlavné estetické diela – Dejiny estetického myslenia (1995), Antológia z dejín estetického myslenia I. II. (2000-2001).

al-jamal Termín estetiky Al Farabiho. Označuje krásu ako jedno z mien boha popri jase a nádhere. Krása ma ontologický status: Čím viac sa vec blíži k svojej dokonalosti, tým krajšia je – boh je preto najkrajším, lebo je najdokonalejším bytím. Okrem toho u boha je krása podstatná a nie náhodná ako vo veciach.

Ján Damašský (Ióannés Damaskénos, Ján Mansúr) (cca675-754) Sýrsky mních a teológ. V opozícii k obrazoborcom (–> ikonoklazmus) obhajoval tvorbu obrazov. Obraz je podľa neho len materiálnym vyjadrením boha a jeho funkciou je sprostredkovať ľuďom poznanie boha. Hlavné diela s estetickými myšlienkami – Λόγοι άπολογητικοί πρός τους διαβάλλοντας τας άγίας είκόνας (cca726-750, Kázne na obranu svätých obrazov), Πεοί της όρθοδόξου πίστεως (1. pol. 8. st., O pravej viere).

Janko, Richard (1955) Americký literárny historik a estetik. Venuje sa antickej gréckej kultúre, prekladá kľúčové diela z antiky, hlavne –> Filodema z Gadary. Tzv. Tractatus Coislinianus považuje za stratený druhý diel –> Aristotelovej Poetiky. Estetické diela – Aristotle on comedy: towards reconstruction of Poetics II (1984, Aristoteles o komédii: k rekonštrukcii Poetiky II), Philodemus: the aesthetic works: On poems (2001, Filodemos: estetické diela: O poézii), Philodemus: the aesthetic works: On poems books3-4 with the fragments of Aristotle, On poets (2001, Filodemos: estetické diela: O poézii, kniha 3-4 s fragmentmi z Aristotelovho diela O básnikoch).,

jas (claritas, splendor) Termín stredovekej estetiky. Rozpracovali ho zvlášť Plotinos a Tomáš Akvinský. Označuje vnútornú žiaru veci, ktorou vnútorná krása preniká cez jej povrch. Touto silou jav vyjadruje svoje vnútro. –> krása (terminológia)

Jaspers, Karl (1883-1969) Nemecký filozof. Skúmal umenie vo vzťahu k existencii človeka a k transcendencii. Umenie je intuitívnym a symbolickým zrením šifier transcendencie, čím odhaľuje zmysel bytia. Hlavné dielo s estetickými myšlienkami – Philosphische Weltorientierung (1932, Filozofické orientácia vo svete), Metaphysik (1932, Metafyzika), Von der Wahrheit (1947, O pravde).

Jauß, Hans Robert (1921-1997) Nemecký estetik a literárny teoretik. Venoval sa vzťahu kultúrnej histórie a umeleckého diela i tomu, ako sa tento vzťah prejavuje v estetickom vnímaní, tvorca –> recepčnej estetiky. Rozpracoval pojem –> horizont očakávaní. V estetickom vnímaní je dielo rovnako aktívne ako recipient. Načrtol typológiu estetického zážitku – produktívna estetická prax, receptívna prax a komunikačná prax. Estetika by mala kombinovať historickú, štrukturálnu a psychologickú metódu analýzy umeleckého diela a estetického zážitku. Bránil aj pozitívnu úlohu, ktorú môže umenie zohrávať v spoločnosti. Hlavné estetické diela – Literaturgeschichte als Provokation für die Literaturwissenschaft (1970, Literárna história ako provokácia pre literárnu vedu), Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik (1982, Estetická skúsenosť a literárna hermeneutika), Die Theorie der Rezeption (1987, Teória recepcie).

jazyk umenia –> umelecký jazyk

jazyková hra Termín filozofie L. Wittgensteina. Označuje jazyk v súbore konkrétnych aktivít, ktoré sú kultúrno-historicky podmienené. V estetike sa využíva pri analýze vyjadrovacích prostriedkov a pri analýze umeleckej tvorby.

Je Sie (1627-1703) Čínsky literárny kritik a estetik. Rozpracoval termín –> wen ako jednotu princípov a vzorcov vytváraných prírodou i umením. Hlavné dielo – Juan ši (17. st., O prameňoch poézie).

Jean Paul (Richter, Jean Paul Friedrich) (1763-1825) Nemecký učiteľ, spisovateľ a estetik. Venoval sa hlavne teórii humoru a teórii umeleckej tvorby. Hlavné estetické diela – Vorschule der Ästhetik (1804, Úvod do estetiky), štúdia Über die natürliche Magie der Einbildungskraft (1796, O prirodzenej mágii obrazotvornosti).

Jen Jü (12.-13. st.) Čínsky literárny teoretik. Hovoril o nevyhnutnosti aktívneho vkladu a bohatej filozofickej prípravy čitateľa pre vybudovanie plnohodnotného estetického zážitku. Venoval sa aj spôsobom prípravy na umeleckú tvorbu. Zdôrazňoval aktívnu recepciu umeleckej tradície ako nevyhnutný predpoklad pre tvorbu. Hlavné dielo – Canglang šihua (cca 1200, Poznámky o poézii očami pustovníka v Canglane).

Jošida, Kanejoši –> Kenkó

jûgen Termín klasickej japonskej estetiky. Označuje sugestívnu (až mystickú) silu a hĺbku, ktorú možno nájsť vo veciach, v umeleckých dielach. Označuje aj zážitok, ktorý takéto veci vyvolávajú. Je to jemné naznačenie pominuteľnej významovej hĺbky a tichej krásy. Nie je možné ju ľahko vyjadriť v slovách, ale prejavuje sa prostriedkami umenia.

Jung, Carl Gustav (1875-1961) Švajčiarsky psychiater a filozof. Venoval sa súvislostiam umeleckej tvorby a umeleckého diela s kultúrnou tradíciou s pomocou pojmu –> archetyp. V umení sa podľa neho neustále vracajú praobrazy, prvotné vzory, prastaré psychické štruktúry symbolov (archetypy) spoločné pre kolektívne nevedomie ľudstva v rôznych dobách. Hlavné diela s estetickými myšlienkami – Über der Beziehung der analytischen Psychologie zum dichterischen Kunstwerk (1922, O vzťahu analytickej psychológie k básnickému umeleckému dielu), Man and his symbols (1964, Človek a jeho symboly).

Jůzl, Miloš (1928-1995) Český estetik a hudobný teoretik. Venoval sa experimentálnej estetike, teórii estetickej výchovy, teórii estetickej hodnoty a estetickej funkcie. Organizoval život estetiky v Čechách, prekladal estetickú literatúru. Estetické diela – Das Wesen des Ästhetischen Erfassens der Realität (1966, Podstata estetického uchopovania reality), Estetické hodnocení (1969, Estetické hodnotenie), Úvod do estetiky (s D. Prokopom, 1982, Úvod do estetiky), Stati z obecné a hudební estetiky (1988, State zo všeobecnej a hudobnej estetiky), Základy estetiky (1992, Základy estetiky).