zlatý rez

Proporcia, ktorá vzniká rozdelením úsečky AC (na ktorej leží bod B) na dve časti tak, že pomer celej úsečky k jej väčšej časti sa rovná pomeru väčšej časti k menšej (AC:AB=AB:BC).

Číselne ho možno vyjadriť rôznymi spôsobmi: 8:5:3 alebo presnejšie 34:21:13, periodickými číslami 1,61803395… a 0,61803395…,

prípadne zlomkom:

zlatý rez vzorec

alebo geometrickým vyjadrením:

 

´

Reprodukované z: McMillan, D. – Stewart, D.: Aesthetics. Basic Principles. Glasgow : BP Design Fellowship, 1987. príloha č. 15

Vyskytuje sa aj mimo ľudských diel v prírode. Niekedy sa považuje za špecifickú, alebo za najdôležitejšiu estetickú proporciu, býva nazývaný aj božskou proporciou.

Prvý ho definoval Euklides v 3. st. pr.n.l. Do 19. storočia sa považoval len za prírodnú proporciu, ktorú umelci napodobňujú. A. Zeising dokazoval, že aj umelci vytvárajú zlatý rez. Jeho analýze sa špeciálne venuje –> experimentálna estetika.