PA

páčiť sa Výrok „Páči sa mi“ je najjednoduchšou podobou kladného –> vkusového súdu. Človek ním potvrdzuje, že má príjemný pocit z vnímania predmetu, a na základe tohto pocitu prisudzuje predmetu estetické kvality. Často nie je rozumovo zdôvodnený ani podložený dôkladnou znalosťou javu. Napriek tomu nezriedka slúži ako východisko pre tvorbu estetického názoru.

páčivý (ľúbivý) Výrazová kategória. Vnucuje sa, aby sa páčil a naozaj sa páči na prvý dojem, bez dôkladnejšieho hodnotenia.

Paetzold, Heinz (1941-2012) Nemecký estetik a filozof. Venoval sa súčasnej nemeckej estetike, estetickej reflexii postmoderny a teórii symbolu. Hlavné estetické diela – Neomarxistische Ästhetik (1974, Neomarxistická estetika), Ästhetik des deutschen Idealismus (1983, Estetika nemeckého idealizmu), Profile der Ästhetik (1990, Estetické profily), Ästhetik der neueren Moderne (1994, Estetika novej moderny), Symbol, culture, city (2000, Symbol, kultúra, mesto).

Palacký, František (1798-1876) Český politik, historik a filozof. V estetike sa venoval teórii krásy. Estetické dielo – Krásověda čili O kráse a umění (1819-1923, Veda o kráse, čiže O kráse a umení).

panestetizmus Estetický názor, podľa ktorého môžeme nájsť krásu a estetické hodnoty všade okolo nás. Svet je podľa tohto názoru krásny ako celok. Uprednostňuje estetický pohľad na skutočnosť a na ľudský život oproti iným prístupom. V praktickom živote je blízky stanovisku –> estéta. –>pankalia

pankalía –> krása vesmíru

Panofsky, Erwin (1892-1968) Nemecko-americký historik umenia. Rozvinul –> ikonológiu ako širšiu vedu oproti –> ikonografii a rozpracoval –> ikonologickú interpretáciu. Zaoberal sa dejinami estetického myslenia. Hlavné estetické diela – Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie (1924, Idea: Príspevok k histórii pojmu staršej teórie umenia), Studies in iconology (1940, Štúdie z ikonológie), Meaning in the visual arts (1955, Význam vo výtvarnom umení).

pantomíma Umelecký druh na hranici tanca a divadla. Pohyb herca bez slov, niekedy s hudbou, ale aj bez nej. Vyjadrovacím prostriedkom je pohyb, gesto a mimika herca – míma, často v spojení s hudbou a scénou. Voľne prechádza do –> výrazového tanca alebo do –> divadla.

paradox Termín estetiky New criticism. Označuje protikladné významy, ktoré môžu niesť jednotlivé časti umeleckého textu, tie však vytvárajú novú kvalitu. Nie je to negatívna vlastnosť, ale nevyhnutná kvalita hodnotného umeleckého diela. Preto by mal recipient paradoxy v texte hľadať. Je to možné s pomocou metódy –> close reading. –> ambiguita

paradox básnika Termín estetiky Henri Bremonda. Označuje zákonitosť umeleckej tvorby. Podľa nej básnik pri písaní básne neprežíva skutočné city, ale má od nich odstup. Odstup od skutočnosti zaručuje, že vytvorí skutočnú krásu. –> herecký paradox

Pareyson, Luigi (1918-1991) Taliansky estetik a filozof. Venoval sa aj ontológii a interpretácii umeleckého diela. Analyzoval dielo z hľadiska vzťahov umelca a štruktúry diela. Venoval sa aj dejinám nemeckej klasickej estetiky. Estetické diela – Vita, arte, filosofia (1947, Život, umenie, filozofia), L´estetica dell´idealismo tedesco (1950, Estetika súčasného idealizmu), Estetica: teoria della formativitá (1954, Estetika: teória formotvornej činnosti), L´estetica a i suoi problemi (1961, Estetiky a jej problémy), Teoria dell´arte (1965, Teória umenia), I problemi dell´estetica (1966, Problémy estetiky), Convesrsazioni di estetica (1966, Rozhovory o estetike), L´esperienza artistica (1974, Umelecký zážitok).

Pariláková, Eva (1976) Slovenská estetička. Venuje sa interpretácii umeleckého diela a antropologickej estetike. Hlavné estetické diela – Pole, strom, kríž… a monitor (K problematike archetypálnych symbolov v súčasnej kultúre) (2008), Nádej umenia v dobe hyperestetiky (Antropologické aspekty súčasného umenia) (2021).

paródia Výsmech a karikovanie do absurdnosti. Prehnaná karikatúra. à humor

Parsons, Michael (1936) Britsko-americký pedagóg. Venuje sa estetickej výchove, psychológii umenia, vývoju vnímania obrazov. Hlavné diela – How we undersdand art: A cognitive developmental account of aesthetic judgment (1987, Ako rozumieme umeniu: Estetický súd z hľadiska kognitívneho vývoja), Aesthetics and education (s H. G. Blockerom, 1993, Estetika a výchova).

pastiš 1. Povrchná napodobenina iného umeleckého diela, ktorá preberá povrchové vlastnosti originálu, ale nereprodukuje významovú hĺbku. Je oveľa povrchnejšia ako –> plagiát. 2. Ironizujúca napodobenina, ktorá zámerne karikuje originál.

Pašteka, Július (1924) Slovenský teoretik dramatických umení a estetik. Venuje sa porovnávacej estetike. Hlavné estetické dielo – Estetické paralely umenia (1976).

Pašteková, Michaela (1982) Slovenská estetička, kurátorka, speváčka. Venuje sa estetike fotografie a povahe súčasných vizuálnych médií.

pátos Výrazová kategória. Prudké vzrušenie, vzletný výraz, ktorý neskrýva veľkú hĺbku a emocionálne oduševnenie. Môže aj nemusí mať veľkú dynamiku. Kombinuje tragické a vznešené. Môže mať pozitívny aj negatívny význam.

patetický Výrazová aj hodnotová kategória. –> pátos

Paul, Jean –> Jean Paul

Pavlov, Todor (1890-1977) Bulharský filozof, estetik, publicista a politik. Venoval sa povahe estetiky, jej predmetu, cieľom, metódam a postaveniu v spoločenských vedách. Estetiku buduje na základe teórie odrazu. Hlavné estetické diela – Obšta teorija na izkustvoto (1938, Všeobecná teória umenia), Osnovni văprosi na estetikata (1949, Základné otázky estetiky).