umelecká tvorba

umelecká tvorba Proces, v ktorom umelec vytvára umelecké dielo na základe umeleckého tvorivého zámeru, kultúrnej tradície a s pomocou vyjadrovacích prostriedkov.

Prebieha v niekoľkých fázach:

 • Zbieranie umeleckých skúseností, ktoré môže prebiehať buď dlhodobo, alebo umelec zbiera špeciálne skúsenosti pre tvorbu konkrétneho diela.
 • Koncentrácia pozornosti umelca, umelecká inšpirácia a vznik umeleckého tvorivého zámeru.
 • Výber umeleckých a vyjadrovacích prostriedkov – často prebieha už v prvej fáze.
 • Práca s umeleckým materiálom, pri ktorej sa dotvára umelecký tvorivý zámer.
 • Vznik diela – zväčša táto fáza prechádza cez celú umeleckú tvorbu a nie je vlastne ani samostatnou fázou, ako aktivitou, ktorá nesie celú tvorbu.
 • Spätná korekcia diela, ktoré sa môže uskutočniť hneď, ale aj po dlhšom čase.

Hranice umeleckej tvorby nemožno presne určiť, pretože tvorba môže byť aj výsledkom dlhodobého dozrievania umeleckého tvorivého zámeru a hotové dielo môže umelec prerábať aj roky. Niekedy sa za umeleckú tvorbu považuje až taká tvorba, ktorej výsledkom je produkt uznaný spoločenstvom za umeleckú hodnotu.

umelecká tvorba (terminológia)

 • creare – latinský stredoveký termín, označoval robenie, utváranie,
 • creation, create, creación  – moderný anglický, francúzsky, španielsky termín, označuje vytváranie, tvorenie, nesie podtón tvorby z ničoho (creatio ex nihilo), pochádza z latinského creatur, creare (= spôsobovať rast, prinášať),
 • disegno – renesančný termín, označoval kresbu, tvorivý návrh, umelecký zámer, v širšom význame niekedy označoval proces umeleckej tvorby,
 • facere – latinský stredoveký termín, označoval robenie, uskutočnenie,
 • manía – antický grécky termín, označoval vznešený tvorivý ošiaľ,
 • poiein – antický grécky termín, označoval robenie, ktoré si vyžaduje určité zručnosti a nasleduje určité pravidlá,
 • schaffen – moderný nemecký termín, označuje tvorbu, pochádza zo schepfen (= spôsobiť, robiť), z litovského skabō (= rezať, krájať, strihať, sekať) a z latinského scabo (= škriabať, driapať),
 • tvorba, tvorčestvo, twórczość – moderné slovanské termíny, označujú každú tvorivú činnosť a zvlášť umeleckú, pochádzajú zo staroslovanského koreňa slova -tvor-, ktorý súvisel so starolitovským koreňom tvér- a označoval rôzne spôsoby vzniku novej veci, ohradzovania priestoru, pevné uchopovanie, budovanie, stavanie.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.