estetická škola

Spoločný alebo príbuzný postup viacerých teoretikov pri interpretácii estetických fenoménov.

Spravidla sa formuje okolo centrálnej myšlienky alebo myšlienkového postupu, alebo z príbuzných teoretických alebo kultúrno-historických východísk.

Nemusí tvoriť skupinu teoretikov, často jednotliví estetici nadväzujú na iné teórie veľmi voľne, dokonca mnohí odmietajú byť spájaní s určitou estetickou školou.

Hranice medzi nimi sú veľmi neostré, teoretici dokonca prestupujú z jednej školy do druhej. Niekedy je veľmi ťažké vyčleniť jedno spoločné hľadisko pre vymedzenie určitej školy a skôr sa rozvíjajú príbuzné myšlienky v určitom okruhu mysliteľov.

V histórii sa vo svete a na Slovensku rozvinuli tieto hlavné estetické školy:

 • analytická estetika
 • anglická vkusová škola
 • budhistická estetika
 • byzantská estetika
 • čínska estetika
 • estetika new criticism-u
 • estetika patristiky
 • estetika pytagorovcov
 • estetika scholastiky
 • estetika sofistov
 • estetika života
 • evolučná estetika
 • existencialistická estetika
 • feministická estetika
 • fenomenologická estetika
 • formalistická estetika
 • fyziologická estetika
 • helenistická estetika
 • hermeneutická estetika
 • hinduistická estetika
 • indická estetika
 • informačná estetika
 • islamská estetika
 • japonská estetika
 • klasicistická estetika
 • klasická antická estetika
 • komunikačná estetika
 • marxistická estetika
 • naturalistická estetika
 • nemecká klasická estetika
 • neomarxistická estetika
 • neuroestetika
 • new criticism
 • nitrianska škola
 • novokantovská estetika
 • novoplatónska estetika
 • novotomistická estetika
 • osvietenecká estetika
 • perzská estetika
 • postmoderná estetika
 • postštrukturalistická estetika
 • pragmatistická estetika
 • pražský lingvistický krúžok
 • psychoanalytická estetika
 • psychologická estetika
 • recepčná estetika
 • renesančná estetika
 • romantická estetika
 • ruská formálna škola
 • semiotická estetika
 • socialisticko-realistická estetetika
 • sociologická estetika
 • surrealistická estetika
 • škola hry
 • škola výrazu
 • štrukturalistická estetika
 • tarturská škola
 • teória vcítenia
Bookmark the permalink.

Comments are closed.