MU-MY

Mukařovský, Jan (1891-1975) Český estetik a literárny teoretik. Rozvíjal teóriu vnútornej skladby a fungovania umeleckého diela. Venoval sa aj analýze imanentného vývinu umenia, estetickej funkcie, estetickej normy a estetickej hodnoty. Hlavným nástrojom pre analýzu umeleckého diela bola pre neho kategória estetickej funkcie. Estetickú funkciu kládol do protikladu k praktickým a teoretickým funkciám predmetu. Estetický postoj však chápal spolu s praktickým a teoretickým ako jeden zo základných ľudských vzťahov k svetu. Fungovanie estetickej normy vnímal v jej neustálom porušovaní a novom nastoľovaní. Premenlivosť zdôrazňoval aj pri umeleckej hodnote. Umelecké dielo chápal ako znak, ktorý nie je len artefaktom, ale je estetickým objektom vo vedomí percipientov. Hlavné estetické diela – Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (1936, Estetická funkcia, norma a hodnota ako sociálne fakty), štúdie – Estetika jazyka (1940, Estetika jazyka), O jazyce básníckém (1940, O básnickom jazyku), Místo estetické funkce mezi ostatními (1942, Miesto estetickej funkcie medziostatnými), Záměrnost a nezáměrnost v umění (1943, Zámernosť a nezámernosť v umení), Umění (1943, Umenie).

de Mul, Jos (1956) Holandský estetik a filozof. Venuje sa dejinám estetiky. Hlavné estetické dielo – Romantic desire in (post)modern art and philosophy (2004, Romantická túžba v (post)modernom umení a filozofii), Cyberspace Odyssey. Towards visual ontology and anthropology (2010, Kyberpriestorová Odysea. K vizuálnej ontológii a antropológii), The rebirth of tragedy out of the spirit of technology (2013, Znovuzrodenie tragédie z ducha technológie).

multikulturalizmus 1. Stav spoločnosti, v ktorej vedľa existujú radikálne odlišné kultúry. 2. Ideológia aj politický program preferujúce spolužitie kultúr. 3. Cieľový stav vývoja, v ktorom kultúry kooperujú. 4. Teória medzikultúrnych vzťahov.

multikultúrna výchova Výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj tolerancie voči iným kultúram a v konečnom dôsledku na rozvoj medziľudskej tolerancie. Pracuje s kultúrnymi predmetmi a je zacielená na všetky vekové kategórie. Východiskom multikultúrnej výchovy je spoznávanie iných kultúr, avšak jej vlastným cieľom je dosiahnuť emocionálne pochopenie inej kultúry a mierovú spoluprácu príslušníkov rôznych kultúr. Snaží sa odkrývať predsudky a podnecovať pochopenie pre kultúrne rozdiely. Rôzne kultúry chápe ako prirodzene rovnocenné, berie však do úvahy ich historické a sociálne súvislosti, ich rôzne spôsoby sebavyjadrenia.

multimédiá Technológia založená na počítačovej technike, v ktorej sa prepája zvuk, obraz, video, hudba, výtvarné umenie a jazyk. Ich povaha umožňuje, aby fungovali interaktívne, teda dávajú užívateľovi možnosť zasahovať do existujúcich produktov, alebo mu umožňujú vlastnú multimediálnu tvorbu. Multimédiá sa rozvinuli mimo umenia, kde sa aj najviac využívajú, a to najmä vo vzdelávacích aktivitách. Pre umenie sa od 60. rokov 20. storočia stávajú vyjadrovacím prostriedkom a postupne sa rozvíjajú do samostatného umeleckého druhu.

Munro, Thomas (1897-1974) Americký estetik. Odmietal filozofickú estetiku ako špekulatívnu a proklamoval nevyhnutnosť analýzy umeleckých foriem a štýlov. Vybudoval systematickú klasifikáciu umení. Zastával nevyhnutnosť zapojenia psychologických analýz do estetiky. Estetické diela – The arts and their inter-relations (1949, Umenia a ich vzájomné vzťahy), Toward science in aesthetics (1956, Rozvíjanie vedeckej estetiky), Art education (1956, Estetická výchova), Oriental aesthetics (1965, Orientálna estetika), štúdia – Scientific method in aesthetics (1928, Vedecká metóda v estetike).

músiké Termín antickej gréckej estetiky. V protiklade k –> poiésis označoval tie ľudské činnosti, ktoré ochraňovali múzy, teda komédiu, tragédiu, tanec, hudbu, astronómiu, epiku, históriu, lyriku, milostnú poéziu, astronómiu.

myjabi Termín japonskej klasickej estetiky. Označuje kultivovanosť, dobrý vkus v chápaní krásy, v spôsobe života, v správaní, v citlivosti. Súčasťou myjabi je aj radosť z drobných krásnych a konečných vecí. Odlišuje vyššiu spoločnosť od nižších sociálnych vrstiev.

myslenie v obrazoch à obrazné myslenie

mytologická funkcia Funkcia umenia. Umelecké dielo prezentuje mýtus a pomáha jeho upevňovaniu vo vedomí sociálnej skupiny. V masmédiách sa niekedy umelecké diela využívajú na tvorbu nových mýtov. –> funkcie umenia

mýtus Obrazný výklad ľudskej skúsenosti osvetľujúci zmysel ľudskej existencie. Sústreďuje vnímanie reality spoločenstvom, ale pretvára ho do príbehov. Súbor mýtov vytvára mytológiu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.