DO-DZ

dobová kultúra –> kultúrna epocha

dokonalosť Presné, úplné a bezchybné vypracovanie formy aj obsahu diela.

Donoval, Ján –> Milkin, Tichomír

Dongpo Juši (Su Š´; Su Dongpo) (1037-1101) Čínsky básnik, filozof a kaligraf. Vo svojich básniach opisoval proces umeleckej tvorby.

dráma Literárny umelecký druh. Hlavným umeleckým materiálom je jazyk, spravidla vo forme dialógu, ktorý nesie dramatický konflikt. O situácii sa nerozpráva, ale sa predvádza. Predvádzajúce postavy pritom niekedy vyjadrujú svoje pocity zo situácie, avšak spravidla konajú a vysvetľujú svoje konanie. Je určená predovšetkým na realizáciu v divadle, ale je plnohodnotným umením aj v písanej podobe. Svojou realizáciou na scéne sa stáva súčasťou divadla.

dramatickosť Všeobecná vlastnosť procesov, javov a ľudského života, ktoré existujú v konflitkých zrážkach a protikladoch. Veľmi významne ju využíva umenie.

dramatický Výrazová aj hodnotová kategória. Napínavý, s prudkou zrážkou ľudských, prírodných alebo nadprirodzených síl. Niekedy je jeho súčasťou rýchly spád deja, alebo rýchla premena ideí, vo vzťahoch ktorých je napätie. Obsahuje v sebe dynamiku.

dramatický konflikt Akcia antagonistických síl. Plne rozvinutý dramatický konflikt je vybudovaný na stupňovaní dramatickej krivky – –> expozícia, –> kolízia, –> kríza, –> peripetia, –> katastrofa. Uplatňuje sa hlavne v dramatickom umení, ale aj v iných umeniach, ktoré môžu prezentovať časový priebeh deja (próza, poézia, hudba a pod.)

drastický Výrazová kategória. Surový, obsahujúci násilie, krutý, neľútostný, agresívny.

Dubos, Jean-Baptiste (1670-1742) Francúzsky kňaz, historik a estetik. Skúmal zmysel umenia v živote človeka a procesy estetického vnímania. Umenie napodobuje skutočnosť, a tým uspokojuje potrebu človeka byť niečím neškodne zaujatý. Zmyslom estetického vnímania je dosiahnuť psychické vzrušenie a zahnať nudu. Hlavné dielo – Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture 1-2 (1719, Kritické úvahy o poézii a maliarstve, 1.-2. zv.).

Dufrenne, Mikel (1910-1995) Francúzsky estetik a filozof. Analyzoval estetický zážitok, estetickú hodnotu a estetický objekt. Estetický zážitok je bezprostredným zážitkom z umenia, pri ktorom sa z umeleckého diela stáva estetický objekt. Na základe estetického objektu preciťujeme pravdu prírody a skutočnosti. Tým sa v estetickom vnímaní spája kozmologické a osobné. Priniesol do estetiky termín –> afektívne a priori. Hlavné estetické diela – Phénoménologie de l´expérience esthétique (1953, Fenomenológia estetickej skúsenosti), La poétique (1963, Poetika), Esthétique et philosophie 1-3 (1967-1981, Estetika a filozofia 1-3).

Du Fresnoy, Charles-Alphonse (1611-1668) Francúzsky teoretik umenia. Vyjadril klasicistické predstavy o umení. Preferoval v umení úctu k majstrom, striedmosť a vyrovnávanie krajností. Sústredil tak princípy, z ktorých vyšla koncepcia  francúzskej Akadémie krásnych umení. Estetické dielo – poéma De arte graphica (1668, O maliarskom umení).

Du S´-kchung (834/837-903/908) Čínsky básnik a literárny kritik. Venoval sa princípom umeleckej tvorby a štruktúre umeleckého diela. Popri formálnej dokonalosti diela považoval za dôležitú aj jeho sugestívnosť. Dokonalosť básne je možné dosiahnuť len vnútornou perfekciou tvorcu. Hlavné dielo – Šin Pin Jan Ji (9. st., Svet poézie).

Dutton, Denis (1944-2010) Novozélandský estetik. Rozvinul evolučnú estetiku. Estetický vkus je podľa neho výsledkom evolúcie človeka. Estetické vnímanie je človeku vrodené. Hlavné diela: The forger´s art: forgery and the philosophy of art (1985, Umenie plagiátora: plagiátorstvo a filozofia umenia), The art instincs: beauty, pleasure and human evolution (2010, Umelecký inštinkt: krása, pôžitok a evolúcia človeka).

dvojznačnosť (ambiguity) Termín, ktorý rozvinula estetika New criticism. Označuje možnosť viacerých významov slov v umeleckom texte. Nie je to negatívna vlastnosť textu, naopak, vyššia ambiguita zvyšuje hodnotu textu, preto je potrebné ambiguitu v texte vyhľadávať, na čo slúži metóda –> close reading. Niekedy sa namiesto termínu ambiguita používa termín ambivalencia. Teoretici New criticism ju úzko spájali s –> iróniou a s –> paradoxom.

dynamický Výrazová aj hodnotová kategória. Živý, pohyblivý, premenlivý, tvorivý, rýchly. Význam je blízky –> dramatickému.

Dziemidok, Bohdan (1933) Poľský estetik. Venuje sa hlavne teórii umeleckej a estetickej hodnoty. Hlavné diela – antológia O komizmie (1967, O komickom), Teoria preźyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dziesięciolecia międzywojennego (1980, Teória estetickej skúsenosti a estetických hodnôt v poľskej estetike medzivojnového dvadsaťročia), On the aesthetics of Roman Ingarden (s P. McCormickom, 1989, O estetike Romana Ingardena), Sztuka, wartości, emocje (1992, Umenie – hodnoty – emócie), Glówne kontrowersje estetyki współczesnej (2002, Hlavné rozpory súčasnej estetiky), Estetyka Stanisława Ossowskiego (2004, Estetika Stanislava Ossowského), Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje (2014, Americká axiológia a estetika 20. st. Vybrané koncepcie).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.