ZN-ZV

znak Termín semiotiky.

Označuje taký predmet (zmyslovo vnímateľný jav), ktorý odkazuje aj na niečo iné mimo seba samého.

Hmatateľný predmet je len nositeľom znaku a samotný znak sa vytvára na jeho základe v ľudskom vedomí.

Kompletným znakom preto nie je to iba samotný predmet, ale vzťah nositeľa znaku, –> denotátu (javu, na ktorý nositeľ znaku odkazuje) a ľudskej mysle.

Znak je vzťahom, ktorý cez ľudské vedomie sprostredkúva súvislosť dvoch predmetov. Preto môžu rôzni ľudia chápať ten istý znak rôznymi spôsobmi, prípadne u jednotlivca sa môže meniť chápanie jedného znaku. Znaky sa využívajú pri komunikácii, pri odovzdávaní informácií.

Kultúra je založená na znakových systémoch, znaky sú zakotvené v kultúrnej tradícii a z nich sa kultúrna tradícia vytvára. Znak je preto kultúrnou konvenciou.

Znakovými systémami sú vyjadrovacie prostriedky umenia. Je úzko spätý s významom. Umelecké dielo je sústavou znakov. –> význam, –> ikon, –> index, –> symbol, –> štruktúra umeleckého diela. Špecifickým znakom je –> simulakrum.

zobrazenie Predvedenie myšlienky, predstavy, zážitku v zmyslovo vnímateľnej podobe. Umenie pracuje so zobrazením vnútorného sveta umelca alebo so zobrazením skutočnosti, avšak nezobrazuje ich priamočiaro, ani jednoznačne a odosobnene, vždy len so silným emocionálnym podtextom. Funguje prostredníctvom znakov, využíva –> vyjadrovacie prostriedky, s pomocou ktorých vzniká –> umelecký obraz. Nie je totožná s podobnosťou, úzko súvisí s pojmom à mimézis. –> znak

zobrazovacia funkcia Funkcia umenia. Umelecké dielo ponúka recipientovi zobrazenie určitého výseku zo skutočnosti. Podporuje tak poznávanie skutočnosti a nastavuje recipientovi zrkadlo. –> poznávacia funkcia, –> funkcia zrkadla, –> funkcie umenia

zrozumiteľnosť Vzťah umeleckého diela a recipienta v estetickom vnímaní, v ktorom divák bez problémov pochopí význam diela. Zrozumiteľnosť vyrastá hlavne z jednoduchého usporiadania diela, priame a jednoznačné zobrazenie alebo napodobenie skutočnosti. O zrozumiteľnosť sa spravidla snaží masová kultúra. Zrozumiteľnosť umeleckého diela vyžadujú autoritatívne politické režimy.

Zuidervaart, Lambert (1950) Americko-holandský estetik a filozof. Venuje sa sociálnym funkciám umenia, pravde v umení a špeciálne estetike Th. W. Adorna. Umenie podľa neho s pomocou imaginácie odkrýva pravdu o svete a transformuje tak spoločnosť, takže nie je na okraji spoločnosti na posvätnom piedestáli. Estetické diela –  Dancing in the dark: Youth, popular culture, and the electronic media (s kolektívom, 1990, Tanec v tme: Mládež, populárna kultúra a elektronické médiá), Adorno´s aesthetic theory: The redemption of illusion (1991, Adornova estetická teória: Vykúpenie ilúzie), Artistic Truth: Aesthetics, Discourse, and Imaginative Disclosure (2004, Umelecká pravda: Estetika, diskurz a imaginatívne odkrývanie), Art in Public: Politics, Economics, and a Democratic Culture (2011, Umenie na verejnosti: Politika, ekonomika a demokratická kultúra), Art, education and cultural renewal: Essays in reformational philosophy (2017, Umenie, výchova a kultúrna obnova: Eseje o protestantskej filozofii).

Zuska, Vlastimil (1951) Český estetik. Rozpracoval teóriu povrchnosti a automatickosti v estetickom vnímaní v postmodernom svete a vo svete masmédií. Hlavné diela – Čas v možných světech obrazu. Příspěvek k ontologii výtvarného uměleckého díla. (1994, Čas v možných svetoch obrazu. Príspevok k ontológii výtvarného umeleckého diela), K estetike XX. století. Mimesis – fikce – distance (1996, K estetike 20. storočia. Mimézis – fikcia – dištancia), Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny (2001, Estetika. Úvod do súčasnosti tradičnej disciplíny), Znaky, obrazy a stíny slov: úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů (s P. Michalovičom, 2009, Znaky, obrazy a tiene slov: úvod do (jednej) filozofie a sémiologie obrazov), Rozprava o westerne (s P. Michalovičom, 2014).

zvláštne Termín estetiky G. Lukácsa. Podľa neho je centrálnym pojmom estetiky, ktorý označuje svojbytnosť umeleckého odrazu skutočnosti – pohyb od zvláštneho k všeobecnému a späť, ako aj od zvláštneho k jednotlivému a späť. Umenie tak prekonáva obmedzenia všeobecného aj jednotlivého, ale pritom ich v sebe obsahuje.

zvrhlé umenie (degenerated art, entartete Kunst) Termín nacistickej kultúrnej politiky, ktorá využila termín M. Nordaua. Nacisti tak označovali umenie avantgárd, ktoré považovali za úpadok v umeleckom vývoji.

zvuková kulisa Hudba, ktorá neustále znie z rozhlasových prijímačov a poslucháči ju vnímajú ako zvukové podfarbenie prostredia a každodenného života. Stáva sa súčasťou životného prostredia.

zvyk Termín estetiky V. Flussera a podľa neho základná estetická kategória.  Označuje krajný pól estetického vnímania, v ktorom estetické vnímanie zaniká. Zvyk reprezentuje obvyklé, bežné, teda to, čo už nevnímame. Zvyk je anestéziou. Na druhom póle je nové, šokujúce, neobvyklé, teda to, čo určite esteticky pôsobí.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.