umelecké-umelecko

umelecké dielo budúcnosti (das Kunstwerk der Zukunft) Termín estetiky R. Wagnera. Umelecké dielo budúcnosti by malo byť výsledkom umeleckej revolúcie, v ktorej sa prekoná oddelenie jednotlivých umeleckých druhov. Na základe mytologického obsahu (podobného gréckej tragédii) a pod vedením drámy sa literatúra, hudba a tanec spoja v jeden syntetický umelecký druh (hudobnú drámu). Po Wagnerovej smrti sa  namiesto tohto termínu zaužíval termín –> súborné umelecké dielo (Gesamtkunstwerk), ktorý však R. Wagner nepoužíval.

umelecké estetično Súhrnné označenie pre estetické kvality umenia. Samostatná oblasť ľudskej činnosti. Niekedy nahradzuje pojem umenia. Nie je to presné, pretože v umeleckom diele je dominantná umelecká funkcia, zatiaľ čo termín umelecké estetično zdôrazňuje estetickú funkciu. –> estetično, –> mimoumelecké estetično, –> prírodné estetično

umelecké majstrovstvo Termín marxistickej estetiky. Označuje najvyššiu realizáciu umeleckého talentu, ktorej výsledkom je realistické umelecké dielo.

umelecké myslenie à obrazné myslenie

umelecké nástroje –> umelecké prostriedky

umelecké posolstvo S patetickým nádychom tento termín označuje hlavnú myšlienku umeleckého diela. Predpokladá sa, že umelec chcel vypovedať niečo dôležité, čo zakódoval do svojho diela. Termín je blízky termínu angažovanosť.

umelecké profesie –> estetické profesie

umelecké prostriedky (umelecké nástroje) Predmety a technológie, ktorý umelec vkladá medzi seba a umelecká materiál, aby vytvoril umelecký obraz, napr. štetec, reflektor, dláto, digitálny záznam obrazu a jeho strih. V súčasnosti k nim pribudla aj –> umelecká technika.

umelecko-historická analýza Analýza umeleckého diela, ktorá si všíma dielo v súvislostiach umeleckej kultúry a kultúrnej tradície. Jej cieľom je spoznať miesto diela v kultúre.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.